Podatki, ki so vključeni v evidenco:
 • Priimek in ime delavca
 • Naziv organizacijske enote
 • Določena dnevna delovna obveznost v urah
 • Opravljeno redno delo na koncu meseca
 • Dnevi dopusta
 • Bolniška odsotnost
 • Opravljene nadure
 • Mesečni presežek/primanjkljaj
 • Prenos presežka/primanjkljaja iz preteklega meseca
 • Saldo presežka/primanjkljaja (mesečni presežek/primanjkljaj + prenos presežka/primanjkljaja iz preteklega meseca)
 • Prevoz: Število dni, za katere se priznajo stroški prevoza ob koncu meseca
 • Malica: Število dni, za katere se priznajo stroški malice ob koncu meseca
 • Delovna obveznost: Redno delo + dopust + bolniška
 • Obračun prisotnosti I: Redno delo + dopust + bolniška + nadure
 • Obračun prisotnosti II: Redno delo + dopust + bolniška + nadure + saldo presežka/primanjkljaja
Prenos viška ali primanjkljaja ur v naslednji mesec
Viški ali primanjkljaji ur na dnevni ravni se lahko prenesejo v naslednji mesec, kar omogoča toleranco pri dnevnih prihodih in odhodih iz dela. Prenos se izvrši za vse zaposlene po kliku na gumb Prenos, pri čemer se vrednost iz polja 'Saldo pre/pri' prenese v naslednji mesec v polje 'Pre. pre/pri'.

Vpisi mesečne izrabe delovnega časa
Vpise izrabe delovnega časa (dopust, bolniška, nega otroka, službena odsotnost, izobraževanje, nadure, presežek ur, primanjkljaj ur, obisk pri zdravniku, študentsko delo, itd..) je potrebno narediti v aplikaciji Prisotnosti ali Registracija delovnega časa.

Izračun obračuna prisotnosti za zaposlene se izvaja na naslednji način:
 • Opravljeno redno delo na koncu meseca: Če ni zabeleženega dopusta ali bolniške odsotnosti, se upošteva splošna mesečna delovna obveznost. V primeru dopusta ali bolniške odsotnosti se ta čas odšteje od predvidenega rednega dela.
 • Prenos presežka/primanjkljaja iz preteklega meseca: V primeru, da je bil v preteklem mesecu izveden prenos salda presežka/primanjkljaja, se ta prenese v tekoči mesec.
 • Obračun prevoza in malice:
  • Če ste vpisali dopust ali bolniško in izbrali 'Ne' pri prevozu in/ali malici, se ti stroški odštejejo v poljih za prevoz in malico.
  • Če ste vpisali redno delo ali višek ur in izbrali 'Ne' pri prevozu in/ali malici, se ti stroški odštejejo v poljih za prevoz in malico.
  • Če ste na Evidenci delavcev pustili polje 'Upravičen do prevoza?' prazno, se šteje, da zaposleni ni upravičen do povrnitve stroškov prevoza na delo, in v polju za prevoz bo vedno zabeležena vrednost 0.
  • Če ste na Evidenci delavcev pustili polje 'Upravičen do malice?' prazno, se šteje, da zaposleni ni upravičen do povrnitve stroškov malice, in v polju za malico bo vedno zabeležena vrednost 0.
Izračun obračuna prisotnosti za študente, zunanje in pogodbene sodelavce se izvaja na naslednji način:
 • Splošna delovna obveznost ne velja: Na Evidenci delavcev je v polju 'Št. delovnih ur na dan' zabeležena vrednost 0, saj za to kategorijo delavcev ni določena splošna delovna obveznost.
 • Neupravičenost do malice in prevoza: Na Evidenci delavcev je v polju 'Prevoz' in 'Malica' zabeležena vrednost 0, saj študenti, zunanji in pogodbeni sodelavci niso upravičeni do povračila stroškov malice in prevoza.
 • Možnosti izrabe delovnega časa: Za to kategorijo delavcev so lahko vpisane naslednje oblike izrabe delovnega časa: 'študentsko delo', 'višek', 'manko', 'privatni izhod', 'pogodbeno delo' ali 'zunanje izvajanje dejavnosti'. Te izrabe se upoštevajo v polju 'Mesečni presežek/primanjkljaj', kjer se lahko dodajo ali odštejejo, ter v polju 'Obračun II'.

Izpis obračuna prisotnosti


Koristne povezave