Uporabnikom omogoča:
 • evidentiranje in obdelavo prihodkov (računi, predračuni, itd.),
 • izvoz seznama prihodkov v Excel (za posredovanje računovodstvu),
 • filtriranje prihodkov glede na različne kriterije, kot so datum, partner, organizacijska enota oz. stroškovno mesto in ključne besede,
 • izračun skupnega zneska prihodkov glede na izbrane kriterije.
1. Za vsak prihodek (izdan račun oz. dokument) je na voljo vnos naslednjih informacij:
 • številka dokumenta/računa,
 • datum dokumenta/računa - datum nastanka računa pri pošiljatelju,
 • datum pošiljanja - datum pošiljanja prejemniku,
 • pošiljatelj (oseba v vašem podjetju/ustanovi), ki je izdelala račun,
 • prejemnik (podjetje/ustanova/oseba), na katerega je dokument/račun naslovljen,
 • zadeva - kratek opis računa,
 • opis - kratek opis računa,
 • tip dokumenta (npr.: račun, predračun, itd.),
 • dokumenti - so računi/predračuni in/ali priloge (v PDF obliki), ki jih lahko pošljete partnerju,
 • datum storitve - datum opravljene storitve/dobave blaga,
 • datum zapadlosti (valuta plačila) - kdaj je potrebno račun plačati,
 • datum prejemka - kdaj je bil račun plačan,
 • znesek brez DDV,
 • DDV,
 • znesek delnega plačila,
 • znesek (računa/predračuna),
 • referenca,
 • koda namena,
 • številka referenčnega dokumenta,
 • seznam postavk na računu: vrsta blaga/storitve, količina, cena, popust, DDV, vrednost,
 • plačano,
 • dolg,
 • naziv organizacijske enote (stroškovnega mesta; npr.: oddelek, skladišče, gradbišče) - v primeru, da je račun ali predračun in da se vodijo prihodki po organizacijskih enotah,
 • status (v pripravi, poslano prejemniku, plačano, končano, arhivirano, vsi statusi) - faza v kateri je račun (dokument).
Pri vnosu prihodka je ključnega pomena, da navedete ustrezno organizacijsko enoto oz. stroškovno mesto, saj se pri izpisu prihodkov prikažejo samo tisti prihodki, ki so jim bili ob vnosu dodeljeni določeni organizacijski enoti oz. stroškovnemu mestu.

2. Organizacijske enote oz. stroškovna mesta so delovna okolja v vašem podjetju/ustanovi, kjer se opravljajo določene naloge. Organizacijske enote oz. stroškovna mesta so lahko npr.:
 • Podružnica Ljubljana, - Kadrovski sektor, - Uprava, - Marketing, - Sektor razvoja, - Služba za skladnost, - Oddelek nabave, - Delovna skupina za optimizacijo, - Projekt standardizacije poslovanja, - Kabinet predsednika, - Direktorat za tuje trge, - Sekretariat za obrambo, - Urad župana, - Tržna inšpekcija, - Glavna pisarna župana, - Območna enota Celje, - Izpostava Maribor, - Referat za študentske zadeve, - Krajevni urad Ptuj, - Diplomatsko predstavništvo, - Konzulat, - Gradbišče, - Skladišče.
3. Za preverjanje stanja prihodkov po organizacijskih enotah oz. stroškovnih mestih predlagamo, da izberete:
 • obdobje (datum od - do) in
 • organizacijsko enoto oz. stroškovno mesto.
Nato se prikažejo vsi dokumenti za to obdobje za to organizacijsko enoto oz. stroškovno mesto, vključno z zneskom brez DDV, DDV in zneskom z DDV. Zneski se seštejejo in izpišejo:
 • skupaj znesek prihodkov z DDV,
 • skupaj znesek prihodkov brez DDV in
 • skupaj znesek DDV.
4. Za vnos prihodkov, računov in drugih dokumentov se uporablja enotna aplikacija Izdana pošta

Ali bodo vneseni dokumenti prikazani le v aplikaciji Izdana pošta ali pa tudi med Izdanimi računi in Prihodki, je odvisno od vnesenih podatkov. Prihodki so tesno povezani z aplikacijama Izdanimi računi in Izdana pošta, zato je pomembno skrbno vnašati podatke, da bo sledljivost dokumentov ustrezna.

Izpis evidence prihodkov


Koristne povezave