Upoštevati mora Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Zakona določata, katere evidence mora o delavcih voditi delodajalec in katere podatke morajo te evidence vsebovati.

Na kratko lahko rečemo, da v personalni mapi zaposlenega hranimo vse, kar je povezano z delovnim razmerjem.

Velja pa opozoriti, da zaradi varstva osebnih podatkov ne smemo shraniti fotokopij osebnih dokumentov.

Delodajalci morajo voditi naslednje evidence:
Evidenca zaposlenih delavcih
V evidenco o zaposlenih delavcih se za vsakega delavca, ki je v delovnem razmerju, vpišejo:

a) podatki o delavcu:
 • osebno ime
 • datum rojstva, če oseba nima EMŠO
 • kraj rojstva
 • država rojstva, če je kraj rojstva v tujini
 • enotna matična številka občana
 • davčna številka
 • državljanstvo
 • naslov stalnega prebivališča
 • naslov začasnega prebivališča
 • ali je delavec invalid
 • kategorija invalidnosti
 • izobrazba
 • ali je delavec delno upokojen
 • ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu
 • ime in naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo
b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci):
 • vrsta delovnega dovoljenja
 • datum izdaje delovnega dovoljenja
 • datum izteka delovnega dovoljenja
 • številka delovnega dovoljenja
 • organ, ki je izdal delovno dovoljenje
c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi:
 • datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi
 • datum nastopa dela
 • vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi
 • razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas
 • poklic, ki ga opravlja delavec
 • strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta
 • za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi
 • naziv delovnega mesta oz. podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil
 • pogodbo o zaposlitvi
 • število ur tedenskega rednega delovnega časa
 • razporeditev delovnega časa
 • kraj, kjer delavec opravlja delo
 • ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo
č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi:
 • datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • način prenehanja pogodbe o zaposlitvi
Smiselno je, da vsebuje personalna mapa za vsakega delavca dokazila o zgoraj navedenih podatkih in ostala dokazila, ki so potrebna za vodenje drugih evidenc s področja dela – tako evidenc o stroških dela in o izrabi delovnega časa – kot tudi evidenc o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu.

Evidenca o zaposlenih delavcih se za posameznega delavca začne voditi z dnem, ko sklene pogodbo o zaposlitvi, preneha pa z dnem, ko mu preneha pogodba o zaposlitvi. Smiselno je, da se vodenje evidenc časovno ujema z vodenjem personalne mape delavca.

Pomembno je tudi, da se dokumenti s podatki o delavcu, za katerega se preneha voditi evidenca o zaposlenih delavcih, in izvirne listine, na podlagi katerih se vpisujejo podatki v evidenco o zaposlenih delavcih, hranijo kot listina trajne vrednosti, ki jo mora delodajalec predložiti na zahtevo pristojnega organa. Delavec pa mora delodajalcu prijaviti spremembe osebnih podatkov v osmih dneh po nastanku spremembe.
Personalna mapa zaposlenega vsebuje:
 • prošnjo za zaposlitev
 • obrazec zaposlitvenega razgovora
 • vprašalnik ob nastopu dela
 • pogodbo o zaposlitvi
 • opis del in nalog na delovnem mestu
 • različna soglasje (npr.: soglasje MŠŠ)
 • izjava o prejetem predlogu pogodbe
 • obrazec 360 (ocena delavca iz strani njegovih sodelavcev in nadrejenega)
 • potrdila o usposobljenosti (diplome, strokovni izpiti)
 • izračun plače, spremembe, (odločitev o višini plačnega razreda)
 • različni aneksi
 • potrdilo iz varstva pri delu
 • izobraževanja (potrdila s seminarjev)
 • predlog spremembe pogodbe
 • predlog zaposlitve novega delavca za to delovno mesto
 • prijava v pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • prijavo družinskih članov v zavarovanja
 • razna opozorila in obvestila (npr. kršitev delovnih obveznosti)
 • potrdilo o začasnem oz. stalnem bivališču
 • potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu
 • potrdilo o delovni dobi
 • ostalo
Ne koncu lahko zapišemo, da urejena evidenca podatkov o zaposlenih omogoča, da podatke hitro najdemo takrat, ko jih potrebujemo.
Koristne povezave: