Posega pa tudi na področje nabavne, kadrovanja in računovodstva, kar zavisi predvsem od velikosti, organiziranosti in dejavnosti podjetja.

Potrebna znanja

• pisno in ustno komuniciranje v slovenskem in najmanj enem tujem jeziku,
• osnove in predpisi o pisarniškem poslovanju,
• osnove in predpisi o hranjenju in varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva,
• osnove organizacije dela,
• osnove predpisov o delovnih razmerjih,
• osnove finančnega in knjigovodskega poslovanja,
• obvladovanje dela z računalnikom (urejevalniki besedil, preglednice, baze podatkov, internet, e-pošta, itd.),
• rokovanje s komunikacijskimi (telefon, faks) in drugimi napravami ( daktafon, projektor...),
• poznavanje splošnega in poslovnega bontona,
• stalno nadgrajevanje strokovnega znanja.

Delovna področja tajnice

• organiziranje in vodenje pisarniškega poslovanja
• sprejem in evidentiranje vhodne in izhodne pošte
• komunikacija s strankami in poslovnimi partnerji (osebno, po telefonu in prek elektronske pošte),
• sestavljanje in oblikovanje dopisov, zapisnikov in raznih drugih gradiv,
• priprava raznih poročil in analiz (kadrovska, statistična, ipd.),
• izvajanje kadrovskih zadev za delavce
• organiziranje službenih poti,
• sprejemanje in usmerjanje obiskovalcev, poslovnih partnerjev in skrb za protokolarne zadeve,
• urejanje, hranjenje in arhiviranje dokumentarnega gradiva,
• računovodska dela: vodenje blagajne, priprava podatkov za izračun plač zaposlenih, izdajanje in obračun potnih nalogov, itd.,
• vodenje evidenc,
• nabava in izdaja pisarniškega materiala,
• fotokopiranje dopisov, listin in drugih gradiv;
• organizacija sestankov in poslovnih dogodkov.